Pilze

Page 1 of 3
Items 1 - 20 of 52

1958 Pilze

5,50 € *
Not available now!

1958 Pilze

11,50 € *
Available now!

1958 Pilze

10,00 € *
Available now!

1961 Pilze

5,50 € *
Available now!

1961 Pilze

5,50 € *
Short supply

1967 Pilze

1,50 € *
Short supply

1974 Internationaler Pilzzuchtkongreß

1,10 € *
Short supply

1978 Pilze - Markenheftchen

1,50 € *
Available now!

1978 Pilze - Markenheftchen

1,50 € *
Short supply

1980 Europäische Speisepilze

3,25 € *
Short supply

1986 Pilze

3,00 € *
Short supply

1987 Freimarken: Pilze - Markenheftchen

6,50 € *
Available now!

1989 Giftpilze im Kleinbogensatz

27,50 € *
Short supply

1991 Markenheftchen - Pilze

4,25 € *
Available now!

1991 Markenheftchen - Pilze

4,25 € *
Short supply

1994 Eßbare und giftige Pilze

1,20 € *
Short supply

1994 Pro Juventute - Markenheftchen

9,00 € *
Available now!

1995 Pilze

2,60 € *
Available now!

1995 Pilze

2,45 € *
Short supply

1997 151 - Seltene Pilze

2,95 € *
Available now!